DODÁVKA TEPLA stále napätá, potrubia „vybuchujú“

HUMENNÉ – Stav zariadení distribučného systému centralizovaného zásobovania teplom (CZT) v Humennom je neuspokojivý až kritický. Je spôsobený vysokým vekom zariadení, ich fyzickým opotrebením. Väčšina zariadení výrazne prekračuje dobu svojej životnosti a je technicky zastaralá. Mesto Humenné do tohto majetku do roku 2020 osem rokov neinvestovalo a vznikol investičný dlh.

Dôsledkom toho sa zvyšuje počet havárií, zhoršuje sa kvalita dodávky tepla pre obyvateľov mesta napojených na CZT, vznikajú vysoké straty tepla. Tento stav negatívne ovplyvňuje hospodárenie Humenskej energetickej spoločnosti (HES), s.r.o., náklady odberateľov na dodávku tepla a je dlhodobo neudržateľný.

Poslanci MsZ v Humennom prijali na zasadnutí 15.12. rozhodnutie zaslať otvorený list pre Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (viď príloha).

V liste sa konštatuje, že výrobca tepla sa orientáciou na kúrenie zemným plynom odklonil od schválenej koncepcie mesta v tepelnej energetike, ktorá preferovala zmenu paliva na biomasu. Dramatický rast cien zemného plynu a emisných povoleniek na trhu len vyhrotil tento fakt. Chybné rozhodnutie Chemesu teraz budú znášať obyvatelia mesta vo vyššej cene za teplo.

Od 7. novembra 2021, kedy CHEMES a.s. obmedzil dodávku tepla pre mesto Humenné ako reakciu na zvýšenie nákladov na nákup plynu, je situácia v dodávke tepla stále napätá. Podľa vyjadrenia HES, s.r.o. dodáva Chemes vykurovaciu vodu o teplote na spodnej hranici zmluvných podmienok a zatiaľ nereagoval na viacnásobné písomné požiadavky na zvýšenia teploty vykurovacej vody. Stále prebieha kontrola Slovenskej obchodnej inšpekcie u výrobcu tepla, ktorá priniesla čiastočné zlepšenie situácie od 12. novembra 2021.
Ďalším problémom, ktorý HES v týchto dňoch rieši sú prudké výkyvy v teplote dodávanej vykurovacej vody, ktoré spôsobujú praskanie potrubí tepelných rozvodov a havárie. Od začiatku tohto týždňa (13. 12. 2021) HES eviduje 3 závažné havárie potrubí na ul. Hrnčiarska a Laborecká spojené s prerušením dodávky tepla. Dôvodom porúch je samozrejme aj zlý technický stav starých tepelných rozvodov v meste.

 

Na zasadnutí MsZ Humenné (15.12.) bol tiež predložený Investičný plán Humenskej energetickej spoločnosti (HES), s.r.o. na rok 2022. Bol vypracovaný v súlade s Koncepciou rozvoja mesta Humenné v oblasti tepelnej energetiky z roku 2019 ako aj na základe prevádzkových skúseností.

Návrh plánu vychádza z potreby zásadnej rekonštrukcie distribučného systému CZT v Humennom a z finančných možností Humenskej energetickej spoločnosti.
Je členený na:
A/ Investície súvisiace len s obdobím roku 2022 (219 500 eur)
B/ Investície navrhované pre podanie žiadosti o financovanie z eurofondov (2 713 740 eur)

II. kvartáli roku 2022 má začať fungovať Modernizačný fond (v rámci Ministerstva životného prostredia SR), ktorý má vo svojom portfóliu pokryť potreby projektov na distribúciu tepla, zdroje tepla, rámcovanie energetických zámerov. Cieľom HES, s.r.o. je realizovať významnú časť rekonštrukcie CZT práve prostredníctvom Modernizačného fon­du.

Marián Škuba
Tlačový referát
MsÚ Humenné