Africký mor ošípaných – nákaza v okrese Trebišov

ČIERNA/TREBIŠOV – Po 11 mesiacoch bol minulý piatok (10.7.) Národným referenčným laboratóriom (NRL) vo Zvolene potvrdený výskyt nákazy v chove domácich ošípaných.

Ohnisko nákazy je v obci ČIERNA, okr. Trebišov, 1,5 km od ukrajinskej a 2,5 km od maďarskej hranice, kde je už dlhodobejšie potvrdzovaný výskyt nákazy v populácii diviakov. Samotná oblasť na Slovensku je zaradená do infikovanej oblasti pre výskyt afrického moru ošípaných (AMO) u diviakov.

V chove boli chované dve ošípané, nekomerčný chov pre vlastnú spotrebu chovateľa. Ošípané mali zvýšenú telesnú teplotu a neprijímali krmivo.
Následne uhynuli a 7.7.2020 prebehlo vzorkovanie zvierat za účelom potvrdenia/vy­vrátenia nákazy.

Ilustračné foto: Africký mor ošípaných zaznamenaný znova už aj na Zemplíne.

Vytvorené bolo ochranné pásmo (3 km) okolo ohniska – obec Čierna a pásma dohľadu (10 km) v súvislosti s výskytom AMO (oba prípady).

Štátna veterinárna a potravinová správa SR informovala bezprostredne po potvrdení nákazy Európsku komisiu, členské štáty Európskej Únie a podala hlásenie na Medzinárodný úrad pre nákazy (OIE) so sídlom v Paríži.

 

Obce zaradené do pásiem:
3 km polomer zasahuje do týchto katastrov miest a obcí:
okr. Trebišov: Čierna, Boťany, Bačka, Biel, Čierna nad Tisou, Malé Trakany

Pásmo dohľadu 10 km polomer zahŕňa tieto katastre miest a obcí:
Okres Trebišov: Kráľovský Chlmec, Veľké Trakany, Dobrá, Pribeník, Poľany, Leles
Okres Michalovce: Ptrukša, Veľké Slemence, Ruská, Kapušianske Kľačany

Štátna veterinárna a potravinová správa SR dôrazne upozorňuje širokú verejnosť (chovateľov, poľovníkov atď.) o nebezpečenstve tejto nákazy.
Mimoriadne dôležité je dodržovanie zásady biologickej ochrany chovov ošípaných – platí pre komerčné a nekomerčné chovy!

V prípade akejkoľvek zmeny správania, resp. narušení zdravotného stavu alebo v prípade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento úhyn ihneď nahlásiť príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe a príslušnému súkromnému veterinárnemu lekárovi.

Povinnosť nahlásenia úhynu zvieraťa a podozrenie z nákazy vyplýva chovateľovi zo Zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a následných právnych predpisov.

Chovatelia sú povinní mať zaregistrované chovy aj keď chovajú iba 1 ošípanú – platí pre celé územie SR!


Regionálna veterinárna a potravinová správa
Humenné