Vláda rozšírila možnosti bezodplatných prevodov štátnych pozemkov na samosprávy

BRATISLAVA/ZEMPLÍN – Pozemky pod verejnoprospešnými stavbami štát bezodplatne prevedie na samosprávy. Vláda Slovenskej republiky dnes na svojom výjazdovom rokovaní schválila návrh zákona o pozemkových úpravách z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. 

Vyriešili sme roky sa ťahajúce problémy s pozemkami v správe Slovenského pozemkového fondu, na ktorých stoja verejnoprospešné stavby a ktoré obce vedeli získať bezodplatne od štátu iba do momentu kolaudácie. Po kolaudácii bol prevod možný iba po uhradení kúpnej ceny,“ vyjadril sa minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč, ktorý návrh zákona na rokovanie vlády predložil.

Cieľom návrhu zákona o pozemkových úpravách je upraviť bezodplatný prevod majetku štátu – pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu na obce a vyššie územné celky po vydaní kolaudačného rozhodnutia na stavbu, ktorá je vo verejnoprospešnom záujme a pod ktorou sú predmetné pozemky umiestnené.

Návrh zákona reflektuje na dlhoročné problémy samosprávy. „Samosprávu treba vnímať ako živý organizmus, ktorý treba meniť, rozvíjať, modernizovať a prispôsobovať tomu, aby slúžila občanom,“ vyzdvihol minister Takáč a dodal, že v rámci verejnoprospešného záujmu budov hovoríme nielen o zábave, turizme, či o kultúre. „Ide o celkové zlepšovanie života ľudí v regiónoch, modernizáciu, oživenie a skvalitnenie, ako aj o podporu tvorby nových udržateľných pracovných miest,“ dodal minister Takáč.

Samospráva aktuálne disponuje nedostatočnými finančnými prostriedkami. Obce a vyššie územné celky v rámci realizovania svojej modernizácie majú možnosť čerpať finančné prostriedky z európskych fondov, ktorú však výrazne komplikuje práve situácia okolo nevysporiadaných pozemkov.

Vzhľadom na to, že môže dôjsť k značným hospodárskym škodám, ministerstvo navrhuje prijať zákon v skrátenom legislatívnom konaní. Naliehavosť prijatia návrhu zákona vyplýva z potreby získať finančné prostriedky z európskych fondov a rozvíjať a skvalitniť potreby príslušného regiónu. Táto urgentná potreba vyplýva aj z dlhodobých a strategických priorít Združenia miest a obcí Slovenska a Únie miest Slovenska, ktoré indikovali vo svojich podnetoch a stanoviskách.