V dvoch materských školách znížia počet tried

HUMENNÉ – Pracovné stretnutie riaditeliek  materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (18.6.) malo hlavný bod uzavretie organizácie na školský rok 2024/2025.

Celoslovenský trend v demografickej štatistike udáva aj nižšiu pôrodnosť. Z dôvodu poklesu celkového počtu detí, prihlásených na školský rok 2024/25 je v humenských MŠ o 41 menej detí oproti minulému obdobiu, dôjde v dvoch humenských materských školách k poklesu tried. V rámci racionalizačných opatrení budú mať MŠ Družstevná a MŠ Partizánska o jednu triedu menej.

Z online konferencie k Školskému zákonu 2024 boli zhrnuté informácie ohľadom aktuálnych otázok k predprimárnemu vzdelávaniu, financovaniu regionálneho školstva zo štátneho rozpočtu, financovaní podporných opatrení od 01.09.2024, pripravovaných zmien vo financovaní originálnych kompetencií a zaraďovaní pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Ako informuje web mesta, riaditeľky materských škôl informovali zástupcov samosprávy o počtoch prihlásených detí do náhradných materských škôl počas letných prázdnin. V júli (MŠ Tyršova, MŠ Osloboditeľov a MŠ Štefánikova) sa celkovo nahlásilo 257 detí a v auguste (MŠ Mierová, MŠ Družstevná, MŠ Třebíčska) 208 detí.

Deti materských škôl sa v piatok 21. júna aktívne zúčastnia na Mestských športových dňoch v rámci akcie Vyber si svoj šport.
O výsledkoch zápisu detí do MŠ a do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2024/2025 debatovali na svojom zasadnutí aj členovia Komisie školstva (19.6.). Oboznámila sa s návrhom na organizáciu škôl a školských zariadení na území mesta Humenné v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy.

Predbežne je do 1. ročníka ZŠ prihlásených 390 detí, nenaplnené triedy prvákov avizujú ZŠ Laborecká a ZŠ SNP 1. Konkretizovaný bol prehľad o čerpaní dotácií, tiež boli schválené podoblasti podporných aktivít k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Humenné na rok 2025.