Vidiecka mládež v regióne – diskusia na Úrade PSK

PREŠOV – Občianske združenie Vidiecky parlament na Slovensku v období máj 2018 – júl 2020 realizoval projekt „Vidiecka mládež v regióne“. Projekt bol zameraný na naplnenie cieľov Operačného programu Efektívna verejná správa. Cieľom programu je poskytovanie verejných služieb rýchlo a kvalitne v záujme podpory udržateľného rastu, tvorby pracovných miest a sociálnej inklúzie definovaných v prioritách Stratégie Európa 2020.

Účelom projektu „Vidiecka mládež v regióne“  je zapájanie najmä mladých sociálnych a ekonomických partnerov v regiónoch do prípravy a implementácie a následne hodnotenia regionálnych politík a rozhodnutí.

Občianske združenie Vidiecky parlament na Slovensku sa od svojho vzniku v roku 1999 snaží o skvalitnenie života ľudí na vidieku prostredníctvom rôznych aktivít a realizáciou projektov. S prítomnými (starostovia, pracovníci Úradu PSK)  diskutovali v utorok 10. júla na Úrade PSK zástupkyne OZ VIPA SK –  Janka Mikušáková, podpredsedníčka a zároveň expertka pre regionálny rozvoj v projekte Vidiecka mládež v regióne a Mária Čuchtová, členka projektového tímu, koordinátorka pre Východné Slovensko a zároveň starostka obce Miklušovce.

Po informácii o poslaní, cieľoch a aktivitách OZ VIPA SK bol predstavený projekt Vidiecka mládež v regióne. V rámci projektu sa uskutočnili workshopy, diskusie na školách, semináre, informačné akcie, ktorých sa zúčastnilo takmer 1200 účastníkov z celého Slovenska. 

Na základe analýz, dotazníkových prieskumov a zistení v rámci osobných stretnutí s mladými ľuďmi boli spracované dokumenty (analytický, koncepčný), ale z hľadiska budúcnosti pre prax z nášho pohľadu dôležitý metodický dokument, ktorý má pomôcť všetkým, ktorí prácu s mládežou na vidieku považujú za dôležitú súčasť komunitného rozvoja ako aj tým, ktorým práca s mládežou vyplýva zo zákonnej povinnosti.
Prítomní sa zaujímali o príklade dobrej praxe, o skúsenosti ako mobilizovať mladých ľudí a podporiť  už vytvorené mimovládne štruktúry, ktoré zastupujú záujmy mladých ľudí.

Jedným z cieľov projektu bolo tiež vytvoriť  organizáciu pre mladých na vidieku, a tak od decembra 2019 je tu Vidiecky parlament mladých na Slovensku. Už za krátky čas dokázal nadviazať a spolupracovať s partnermi v zahraničí.
Je otvorený pre všetkých, ktorí chcú pracovať pre vidiek, či už jednotlivci, spolky, kluby, OZ s možnosťou ich zapojenia do ďalších projektov, aj so zahraničnými partnermi.

Na záver prítomní vyjadrili potrebu komunikovať a pokračovať spoločne v aktivitách, a ochotu zo strany VÚC byť nápomocní v šírení informácií pre vidiek a vidiecku mládež.

Janka Mikušáková ukončila diskusiu pozvaním na Deň vidieka v NRSR, ktorý sa bude konať 22.9.2020 pod mottom „Ekonomicky rastúci vidiek“. Ďalším významným podujatím bude Týždeň otvoreného vládnutia 23.-25.9.2020 v Bratislave ( prednášky, workshopy, diskusie).
Tretí deň bude venovaný mladým ľuďom,  kde OZ VIPA odprezentuje výstupy projektu Vidiecka mládež v regióne a ich uplatnenie v ďalšom rozvoji vidieka.

Zástupkyne OZ VIPA SK sa rozlúčili s presvedčením, že partnerstvo s PSK v oblasti problematiky mladých ľudí na vidieku bude mať budúcnosť.