Sninčania sa konečne dočkajú krytej plavárne

SNINA – Téma krytej plavárne rezonuje v Snine už desiatky rokov a jej výstavba je želaním mnohých obyvateľov mesta. Hoci doteraz sa o nej len hovorilo, jej realizácia sa má konečne stať skutočnosťou. Stavba sa má realizovať v areáli Elokovaného pracoviska ZŠ P. O. Hviezdoslava na Ulici 1. mája. Ide o prístavbu bazénovej haly k existujúcemu pavilónu školy.
18. októbra podpísalo mesto Snina so zhotoviteľom zmluvu o dielo na realizáciu stavby Plaváreň Snina. Na základe výsledkov verejného obstarávania je zhotoviteľom stavby Reinter, s.r.o. Humenné.
Stavba plavárne bude pozostávať z týchto objektov: SO 01 Budova plavárne (prestavba jestvujúceho pavilónu školy + prístavba bazénovej haly), SO 02 Spevnené plochy, terénne úpravy, SO 03 NN prípojka a odberné elektrické zariadenie, SO 04 Vodovodná prípojka, SO 05 Kanalizačná prípojka, SO 06 Teplovodná prípojka, SO 07 Zrušenie strednotlakového plynovodu a SO 08 Tobogan.


Realizácia plavárne je rozdelená do dvoch etáp.

V rámci prvej etapy má byť postavená samotná plaváreň so zázemím (vstupný priestor, šatne, sprchy, bazénová hala s plaveckým bazénom, oddychovým bazénom a detským bazénom a ďalšie nevyhnutné priestory na prevádzku, napr. suterén s umiestnením technológie), prípojky inžinierskych sietí, prístupové komunikácie a odstavné plochy.
V rámci druhej etapy budú zrealizované wellness, whirpool bazén, tobogan a s tým súvisiaca technológia, reštauračné priestory, výťah, atď.
Celková vysúťažená cena prvej etapy je 4 854 341 eur, druhej etapy 1 011 090 eur. Projekt počíta s použitím najmodernejších technológií a materiálov s dlhoročnou životnosťou.

Mgr. Eva Mihaliková,
MsÚ v Snine