Aký je Váš názor na Informačno-poradenské centrá?

BRATISLAVA – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zisťuje názor na služby poskytované Integrovanou sieťou informačno-poradenských centier v ôsmich regiónoch.

Boli ste spokojný/nespokojný so službami Informačno-poradenského centrá? Alebo máte nápad ako činnosť a poskytované služby zlepšiť?

Dajte spätnú väzbu po kliknutí na tento odkaz – dotazník spätnej väzby pre IPC

 

Centrálny koordinačný orgán zriadil v rámci projektu podporeného operačným programom Technická pomoc 2014 – 2020 Integrovanú sieť Informačno-poradenských centier (IPC). Informačno-poradenské centrá (IPC) územne pokrývajú oblasť jednotlivých samosprávnych krajov. Gestorom a koordinátorom projektu je Centrálny koordinačný orgán, ktorý je jednou zo sekcií Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

IPC zabezpečujú bezplatné poradenstvo a pomoc žiadateľom o NFP a prijímateľom NFP v oblasti prípravy a predloženia žiadostí o NFP, implementácie projektu a verejného obstarávania.