Reakcia Nemocnice Snina, s. r. o. na vyjadrenie v relácii RTVS

SNINA –  Nemocnica Snina, s. r. o. v otvorenom liste reagovala na nepresné informácie, ktoré zazneli v relácii RTVS „O 5 minút 12“, a ktoré môžu spochybniť dobré meno našej nemocnice.

Vážená pani

Mgr. Jana Bittó Cigániková, MBA
poslankyňa NR SR

 

Vážená pani poslankyňa,

 dovoľujeme si reagovať na Vaše vyjadrenia na adresu Nemocnice Snina, s.r.o., ktoré odzneli v relácii „O 5 minút 12“ na RTVS dňa 17.10.2021, kde ste okrem iného v hlavnom vysielacom čase na základe niekoľkých vybraných parametrov (podiel sekcií a podiel pacientov čerpajúcich zdravotnú starostlivosť mimo okresu) bez hlbších znalostí problematiky spochybnili dobré meno našej nemocnice.

K reakcii na vyjadrenia uvádzame nasledovné:

Za celú dobu existencie Nemocnice Snina, s.r.o., ktorá je v 100% vlastníctve mesta Snina, táto nemocnica nedostala od štátu žiadne finančné prostriedky a rovnako sa nemohla uchádzať o žiadnu podporu z fondov Európskej únie. Napríklad aj kúpu CT prístroja v roku 2018 sme realizovali z prostriedkov mesta Snina, Nemocnice Snina, s.r.o., darov od podnikateľských subjektov a obyvateľov regiónu.

Cisársky rez (sectio caesarea) je výkon indikovaný na záchranu života a zdravia matky a dieťaťa. Vykonáva sa na základe indikácie lekárov – špecialistov alebo ako akútny výkon, kedy je bezprostredne ohrozené zdravie alebo život matky alebo plodu. Žiaden lekár si nedovolí nevykonať cisársky rez ak je indikovaný a indikuje ho po zvážení všetkých okolností, s cieľom ochrany života a zdravia. Podiel sekcií v hodnotenom roku v Nemocnici Snina, s.r.o. nebol diametrálne odlišný od údajov z okolitých nemocníc, pri daných objemoch pôrodov v našej a okolitých nemocniciach takýto niekoľko percentný rozdiel môže spraviť už niekoľko pacientiek, pritom vždy ide o individuálne prípady posúdené lekárom špecialistom. Objektívnym a reálnym parametrom odbornosti zariadenia je hodnotenie ukazovateľov, ako napr. perinatálna úmrtnosť, počet sťažností, ktoré máme oba dlhodobo na hodnote 0, ako aj spokojnosť rodičiek, vysoký podiel rodičiek z iných okresov, ktoré naše zariadenie vyhľadávajú pre kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Podobne podiel pacientov čerpajúcich zdravotnú starostlivosť mimo okresu je porovnateľný s okolitými nemocnicami. Nemocnica Snina, s.r.o. napĺňa už teraz všetky povinné programy pre zaradenie medzi regionálne nemocnice, máme vypracovaný projekt na vybudovanie neurologického oddelenia. Samozrejme špecializované výkony, napríklad kardiochirurgické, neurochirurgické, zložité traumatologické a ortopedické výkony sú realizované na vyšších pracoviskách, ktorým náleží riešiť takéto stavy, a z prevažnej väčšiny je to v nemocniciach vyššieho typu v krajských mestách. Rovnako postupujú aj ostatné regionálne nemocnice.

Na druhej strane priemerne až 20% pacientov (v roku 2018 až 25%) podstupujúcich operačný zákrok v našom zariadení k nám prichádza z iného okresu, ktorí naše zariadenie vyhľadajú pre kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

V Nemocnici Snina, s.r.o. bol za rok 2019 prevedený podobný, v mnohých prípadoch aj vyšší počet operačných výkonov v porovnaní s okolitými nemocnicami s podstatne vyššou spádovou oblasťou – napr. 423 všetkých operácií gastrointestinálneho traktu vs. 283 Bardejov, 459 Humenné, 431 Trebišov, 65 apendektómií vs. 57 Bardejov, 60 Humenné, 65 Trebišov, 116 operácií hernie vs. 73 Bardejov, 124 Humenné, 124 Trebišov, 144 cholecystektómií vs. 56 Bardejov, 131 Vranov, 115 Humenné, 113 Trebišov, 146 Michalovce. Tieto skutočnosti svedčia o vysokej odbornosti a zručnosti personálu chirurgických oddelení ako aj o skutočnosti, že našu nemocnicu pacienti vyhľadávajú pre kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Máme za to, že Vaše vyjadrenia, pani poslankyňa voči našej nemocnici v hlavnom vysielacom čase vo verejnoprávnej televízii na základe niekoľkých vybraných parametrov bez hlbších znalostí problematiky, bez porovnania s inými nemocnicami a bez poukázania na iné kvalitatívne parametre v náš prospech, neboli vôbec vhodné a spochybnili dobré meno našej nemocnice.

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že údaje týkajúce sa Nemocnice Snina, s.r.o. (spádová oblasť, počty hospitalizácií, počty operácií atď.) uvádzané v dokumente „Analýza regiónov – východné Slovensko, východná oblasť“ z dielne Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, z ktorých ste zrejme pri Vašich vyjadreniach čerpali, sú mnohé nepresné. Na túto skutočnosť sme ministerstvo upozornili aj v našom stanovisku k Optimalizácii siete nemocníc v rámci regiónu východnej oblasti východného Slovenska zo dňa 4.8.2021, zasielanom po rokovaní absolvovanom dňa 22.7.2021.
V prípade, že máte záujem o plné znenie nášho stanoviska resp. akékoľvek ďalšie informácie, nás prosím neváhajte kontaktovať.

Autorka: Mgr. Miroslava Špitaliková