Primátorka Jana Vaľová predstavuje volebný program pre prosperujúce, moderné, krajšie a zelenšie Humenné

HUMENNÉ – Kompletný volebný program súčasnej primátorky mesta Humenné Jany Vaľovej. KONKRÉTNE RIEŠENIA pre všetky oblasti.

VIAC PRÁCE, PRÍLEŽITOSTÍ A ISTÔT

VIAC PRÁCE ZA DÔSTOJNÝ PLAT

Podporíme výstavbu alebo rozšírenie priemyselného parku a v spolupráci so štátom poskytneme investorom výhodné podmienky, aby si Humenčania našli viac práce za dôstojný plat a ich životná úroveň trvalo rástla. Zriadime Radu pre investície, poradný orgán radnice, v ktorom budú zastúpené dôležité podnikateľské subjekty a budú hľadať nové možnosti na podporu investícií.

VIAC BYTOV PRE MLADÉ RODINY

V budúcom volebnom období opäť postavíme nové byty, minimálne v rovnakom počte ako za posledné štyri roky. Mladé rodiny dostanú k bytom kompletnú infraštruktúru vrátane detských ihrísk a možnosti parkovania.

VÄČŠIA BEZPEČNOSŤ – ISTOTA OBČANOV
Výborné doterajšie hospodárske výsledky mesta nám v ďalších rokoch umožnia zvýšiť kapacity mestskej polície a rozšíriť existujúci kamerový systém, aby sme ešte účinnejšie bojovali s vandalizmom a neprispôsobivým správaním jednotlivcov. Opätovne zriadime rómske a zelené hliadky.


DOBRÉ MIESTO PRE ŽIVOT

NOVÝ PRÍSTUP K OPRAVÁM CIEST A CHODNÍKOV
V prvom roku volebného obdobia pripravíme veľkú odbornú štúdiu, ktorá posúdi stav chodníkov a ciest z pohľadu ich aktuálneho využívania občanmi. Počas ďalších troch rokov postupne obnovíme všetky mestské komunikácie. Stav ciest a chodníkov chceme kompletne vyriešiť minimálne na desať rokov a od zhotoviteľov budeme žiadať desaťročnú záruku kvality ich práce. Rozšírime parkovacie plochy v meste, ponecháme ich v správe mesta a pri novovznikajúcich objektoch v centre budeme žiadať výstavbu podzemných garáží.

KVALITA ŽIVOTA HUMENČANOV VZRASTIE

K spokojnému životu patrí aj možnosť relaxu a aktívneho športu. Zmeníme športovo-oddychovú zónu, prebudujeme terajšie kúpalisko na vodný svet s atrakciami, ktorý bude súčasťou komplexnej štúdie relaxačno-oddychového centra a výstavby novej tenisovej haly. Projekt výstavby cyklotrás je pripravený v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu. Na jeho realizáciu požiadame financie z eurofondov v programovacom období 2014 – 2020. Prepojíme existujúce a nové cesty pre bicykle na regionálne cyklotrasy. Budeme pokračovať vo výstavbe v rekonštrukcii detských ihrísk i oddychovej zóny pri Laborci. Nájdeme vhodnú lokalitu na výstavbu centrálneho cvičiska pre psy a vyhradíme pre psičkárov špeciálne parky. Na všetkých iných miestach však budeme dôsledne kontrolovať dodržiavanie pravidiel majiteľmi psov.

EŠTE VIAC ZELENE A ČISTOTY
Budeme pokračovať v premene Humenného na krajšie, zelenšie a čistejšie mesto. Predložíme obyvateľom na pripomienkovanie nový plán výsadby zelene pripravený v spolupráci s profesionálnymi záhradnými architektmi. Podľa tohto projektu pôjdeme do novej výsadby na sídliskách. Zvýšime výdavky na udržiavanie čistoty a poriadku v meste. Podľa návrhov občanov, ktoré vzišli zo súťaže vypísanej mestom, upravíme vstupy do mesta do reprezentatívnej podoby.


BUDEME NAĎALEJ DOBRÝM HOSPODÁROM

ZODPOVEDNE HOSPODÁRIACE MESTO
Mesto Humenné nebolo nikdy v takých dobrých hospodárskych číslach ako za posledné štyri roky. Obzvlášť úspešné boli roky 2012, 2013 a 2014. Chceme pokračovať v takto dobre nastavenej finančnej kondícii mesta. Postupne zavedieme v nadväznosti na dobré hospodárenie mesta ďalšie benefity pre Humenčanov a naďalej budeme odmeňovať tých, ktorí si svoje povinnosti voči mestu plnia načas a zodpovedne.

INVESTÍCIE NA ĎALŠÍ ROZVOJ
Dokončíme parkovacie plochy a odstavné miesta na kočíky pri detskej poliklinike. Obnovíme kinosálu v kine Fajn a vymeníme staré sedadlá. Dokončíme rekonštrukciu Centra voľného času, na ktorú požiadame o financie z ministerstva životného prostredia, a internátov na Ulici 26. novembra. Zrekonštruujeme a sprevádzkujeme parkovací dom na sídlisku Máj. Dokončíme prípravu mestského úradu na podmienky 21. storočia tak, aby mohli ľudia vybavovať svoju agendu aj z domu a sledovať pohyb svojej žiadosti aj bez osobnej návštevy úradu. Zavedieme informačný systém, ktorý bude najdôležitejšie novinky z mesta zasielať ľuďom na mobilné telefóny. Na tieto zmeny požiadame o financie z eurofondov.

VYRIEŠIME ENERGETICKÚ KONCEPCIU MESTA
Nadviažeme na všeobecné záväzné nariadenie z roku 2013 o zmene energetickej koncepcie mesta a postupnými krokmi vytvoríme predpoklady na zníženie cien tepla. Nižšie ceny tepla znamenajú nižšie náklady na vykurovanie škôl a škôlok i výraznú podporu zamestnanosti, keďže pre mnohých investorov sú najvyššou položkou náklady na energie. Budeme pokračovať vo výmene elektrického osvetlenia mesta prostredníctvom moderných technológií, aby sa zvýšila úroveň večerného osvetlenia, no zároveň mesto šetrilo na nákladoch na elektrinu. Požiadame o finančné prostriedky z európskych fondov v programovacom období 2014 – 2020 na komplexnú rekonštrukciu tepelných rozvodov, ktoré patria mestu.


POMÔŽEME VŠETKÝM, KTORÍ TO NAOZAJ POTREBUJÚ

SENIORI SI ZASLÚŽIA ÚCTU A POMOCNÚ RUKU
Vďaka kvalitnému hospodáreniu pristúpime k zavedeniu novej špeciálnej autobusovej linky, ktorá im uľahčí návštevu zdravotných a nákupných centier. Dokončíme Denný stacionár a Penzión pre seniorov. Starších spoluobčanov budeme aktívne zapájať do života v meste, aby sme využili ich skúsenosti a rozhľad.

MLADÉ RODINY POTREBUJÚ PODPORU
Zriadime materskú školu s nepretržitou 24-hodinovou prevádzkou a 24-hodinovou starostlivosťou. Budeme sa uchádzať o postavenie novej materskej školy z eurofondov. Pri pokračovaní v dobrých hospodárskych výsledkoch rozšírime bezplatné cestovanie mestskou autobusovou dopravou tak, aby sme pomohli ďalším rodinám s deťmi. Mamičky s kočíkmi budú môcť využiť novú autobusovú linku na lepšie spojenie so zdravotnými a nákupnými strediskami aj centrami voľného času.

VIAC POZORNOSTI SOCIÁLNE SLABŠÍM
Na pomoc sociálne slabším skupinám občanov zriadime Centrum sociálnej pomoci. V spolupráci s obchodnými reťazcami pripravíme projekt Potravinovej banky, kde si budú môcť sociálne odkázaní kúpiť lacnejšie potraviny s končiacou sa lehotou splatnosti. Umožníme občanom, aby pomocou Technických služieb mohli zdarma venovať svoj už nepotrebný nábytok tým, ktorí ho radi privítajú.


VŠETCI SME HUMENNÉ

BEZPEČNÁ ZÓNA – KONIEC POVODNÍ
V spolupráci s vodohospodármi so štátom, v nadväznosti na už schválené zmeny územného plánu, vybudujeme efektívny systém protipovodňovej ochrany. Zmeníme lokalitu Gaštanová – Dubník na bezpečnú zónu, kde sa ľudia nebudú báť pri každom daždi o svoje domy, pivnice a záhrady. Premeníme túto oblasť na oddychovú a relaxačnú zónu s parkom a cyklotrasou. Na sídlisku Dubník vyriešime zle fungujúcu kanalizáciu.

SPOLUNAŽÍVANIE BEZ RIZÍK
V spolupráci s úradom práce budeme dôsledne dbať na čo najširšie využívanie aktivačných prác obyvateľov Podskalky. Budeme naďalej trvať na udržiavaní čistoty a zamedzovaní čiernych stavieb. Opätovne zriadime rómske hliadky a podporíme systematickú prácu terénnych sociálnych a komunitných pracovníkov, na čo využijeme financie z ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Rozšírime kapacity materskej školy pomocou fondov Európskej únie tak, aby ju mohli navštevovať všetky deti v tejto lokalite a osvojiť si základné návyky. Budeme naďalej podporovať ekumenické a športové aktivity obyvateľov Podskalky v duchu hesla „kde sa modlí a športuje, tam sa nepije a nekradne.“

NA MLÁDEŽI ZÁLEŽÍ
Opravíme skatepark za športovou halou a nájdeme vhodnú lokalitu na ďalšie podobné ihrisko. Budeme pokračovať v kultúrnych akciách v spolupráci s mládežníckymi organizáciami. Obnovíme premietanie v letnom kine a opäť zavedieme letný filmový festival. Vybudujeme ďalšie multifunkčné ihriská.


VIAC VZDELANIA, KULTÚRY A ŠPORTU

KVALITNÉ ŠKOLSTVO JE NAJLEPŠOU INVESTÍCIOU
V spolupráci s niektorou z univerzít sa budeme usilovať o opätovné získanie pôsobiska vysokej školy v Humennom, aby mládež Horného Zemplína mala lepší prístup k vysokoškolskému vzdelaniu. Budeme pokračovať v rekonštrukcii tých škôl a škôlok, ktoré doteraz neprešli obnovou, a vo väčšej miere na to využijeme prostriedky z ministerstva školstva a fondov Európskej únie. Tak ako počas posledných štyroch rokov, budeme sa snažiť udržať všetky školské zariadenia v meste, s vybudovaním novej materskej školy. Vážime si prácu učiteľov aj všetkých zamestnancov školských zariadení a budeme pokračovať vo zvyšovaní ich odmien.

KULTÚRA, KTORÁ NÁS ZVIDITEĽNÍ
Kultúrne telesá, ktoré sú v Humennom jedinečné, priamo podporíme prostredníctvom dotácie podobne ako mládežnícky šport. Pre folklórne, hudobné i detské súbory budeme hľadať viac možností na ich účinkovanie na Slovensku i v zahraničí, aby zviditeľňovali Humenné a šírili tunajšiu bohatú kultúru ďalej.

ŠPORT PATRÍ DO HUMENNÉHO
V spolupráci so štátom pripravíme všetko pre dlhodobú rekonštrukciu futbalového štadióna a jeho okolia a premenu lokality na dôstojný športový stánok. Požiadame ministerstvo školstva o spolufinancovanie bežeckej alebo tartanovej dráhy, aby aj atléti v meste Humenné mohli rozvíjať svoj talent. Súčasťou športovej zóny sa stane tenisová hala. Pri pokračovaní v kvalitnom hospodárení mesta dostane väčšiu podporu mládežnícky šport. Zvýšime kontrolu športových klubov nad prerozdeľovaním financií mesta, tak aby sa dostali k mládeži, pre ktorú sú určené. Mládež musí mať prístup do kvalitných športových zariadení mesta, ako sú športová hala, nový štadión, plaváreň a podobne. Vytvoríme fond a komisiu na podporu jedinečných talentov v meste tak, aby im mesto finančne pomohlo pri účasti na medzinárodných podujatiach.

Kompletný volebný program Jany Vaľovej nájdete tu: Jana_Valova_2014_volebny-program-na-stiahnutie: