Mestské zastupiteľstvo má v pláne podporiť rekonštrukciu materských škôl a detských ihrísk

HUMENNÉ – V pondelok 9. apríla sa uskutočnila porada Odboru školstva Mestského úradu v Humennom s riaditeľkami materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Porady sa zúčastnila aj primátorka mesta Jana Vaľová.

Porada riaditeliek materských škôl (MŠ) sa niesla v znamení nadchádzajúceho zápisu detí do škôlok. Témou boli stúpajúce počty dvojročných detí, ktoré rodičia prihlasujú do predškolských zariadení, a tým vzrastajúce nároky na rozšírenie kapacity jednotlivých tried materských škôl. Rodičia však nemusia mať obavy, predškolské zariadenia vyhoveli vždy každej žiadosti o umiestnenie dieťaťa v škôlke.
A to aj preto, že pri čerpaní eurofondov, ako je to napr. u MŠ Dargovských hrdinov či MŠ Třebíčska, je podmienkou zvýšenie počtu detí v škôlke. Okrem toho sa na stretnutí rozoberali jednotlivé rozpočty materských škôl a finančné prostriedky – dotácie, ktorými sú podporované humenskou samosprávou.

Kurzy korčuľovania priniesli u najmenších najväčší úspech

Najviac medzi riaditeľkami rezonovala problematika kurzov korčuľovania a výučby anglického jazyka, ako pilotného projektu v uplynulom roku pre malých prípravkárov, ktoré zabezpečuje mesto Humenné napr. formou dopravy z MŠ na zimný štadión a späť, a tiež tréningy, ktoré vykonávajú tréneri MHK Humenné. Všetky riaditeľky sa v tomto smere zhodli na jednom, že projekty priniesli veľký úspech nielen medzi deťmi, ale aj rodičmi. Podľa zvyšujúceho sa záujmu o kurzy korčuľovania i anglického jazyka, ale aj pozitívnej odozvy detí a rodičov, majú riaditeľky jednoznačný názor, že v tomto smere treba pokračovať, čo potešilo aj primátorku mesta. Jana Vaľová zároveň spomenula, že aj pri nedávnej návšteve rodín zo sociálne slabšieho prostredia a rodín malých športovcov, samotné deti potvrdili, že kurzy korčuľovania im pomohli stať sa dobrými hokejistami.

Ilustračné foto: Mestský úrad v Humennom

Investície aj do opravy školských dvorov, vrátane detských ihrísk

Ďalšou dôležitou témou stretnutia zo strany primátorky bolo vytýčenie si priorít, ktoré majú určiť riaditeľky materských škôl na opravy predškolských zariadení. História materských škôl siaha ďaleko do začiatku 20. storočia, svedčí o tom aj nález triednej knihy z roku 1924, preto každú požiadavku zo strany riaditeliek na opravu bude mesto starostlivo posudzovať a na ďalšej porade s riaditeľkami sa zástupcovia radnice dohodnú, ktorá oprava sa vykoná v konkrétnej škôlke.
V tomto smere má humenská radnica záujem podporiť aj opravu a výstavbu nových detských ihrísk v areáloch MŠ, kde by sa predškoláci mohli hrať. Ide hlavne o nové typy preliezok a rôznych hracích komponentov. V tomto prípade boli riaditeľky za jedno, že je výhodné vytvoriť veľké ucelené ihrisko.
V rámci stretnutia sa tak vzájomne dohodli, že už v tomto roku dostanú nové ihriská 4 predškolské zariadenia a budúci rok sa bude pokračovať vo výstavbe ihrísk v ďalších materských školách.

Autor: Mgr. Michaela Dochánová