Agentúra regionálneho rozvoja bilancovala pätnásť rokov činnosti

PREŠOV – Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja (ARR PSK) patrí medzi lídrov poskytovania pomoci pri čerpaní eurofondov. Združenie, ktorého zakladateľom je prešovská župa, za pätnásť rokov existencie na územie kraja priniesla projekty za viac ako 167 miliónov eur.

Agentúra regionálneho rozvoja PSK vznikla v septembri v roku 2013 ako Rozvojová agentúra Prešovského samosprávneho kraja. Pôvodne príspevková organizácia sa krátko na to transformovala na združenie právnických osôb, ktorej zakladajúcimi členmi boli Prešovský samosprávny kraj a Prešovská univerzita. V priebehu nasledujúceho obdobia sa agentúra prepracovala na popredné miesta v rámci poskytovania pomoci pre všetky subjekty na území kraja, ktoré mali a majú záujem čerpať eurofondy v aktuálnych plánovacích obdobiach.

„Činnosť agentúry spočíva v príprave a koordinácii strategických dokumentov regionálneho rozvoja v kraji a regiónu NUTS II – Východné Slovensko, ale aj dokumentov Európskej komisie, Vlády SR a Prešovského samosprávneho kraja. Našimi partnermi sú všetci socio-ekonomickí aktéri v rámci kraja. Gro našich aktivít je ale príprava a realizácia projektov pre krajskú samosprávu, subjekty v pôsobnosti PSK, mestá a obce, ako aj neziskový či podnikateľský sektor,“ uviedol generálny riaditeľ ARR PSK Artúr Benes, ktorý vyzdvihol aj školiace a informačné aktivity agentúry.

logo_psk

Pri bilancii výsledkov činnosti finančný objem schválených projektov v jednotlivých plánovacích obdobiach od roku 2004 do polovice roku 2018 dosiahol výšku 167 miliónov eur.

„Z tejto celkovej sumy predstavuje finančná podpora z operačných programov a grantových schém 123 miliónov eur, v rámci cezhraničných a nadnárodných programov či iniciatív viac ako 44 miliónov eur. Peniaze išli do rekonštrukcií škôl, domovov sociálnych služieb, do rekonštrukcií ciest, obnovy kultúrnych pamiatok a ochrany kultúrneho dedičstva, ale i do revitalizácií verejných priestranstiev, znižovania emisií a environmentálnej záťaže,“ povedal A. Benes.

Ako ďalej uviedol, v aktuálnom programovacom období 2014 – 2020 bolo v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) a operačného programu Ľudské zdroje agentúrou spracovaných a podaných 147 projektov za viac ako 79 miliónov eur.

„Medzi najvýznamnejšie projekty v tomto období patria projekty na výstavbu cyklochodníkov v mestách Veľký Šariš, Sabinov, Svit a v obci Pečovská Nová Ves, výstavba vodovodov v obciach Ľubotín a Koprivnica, rekonštrukcia a dovybavenie 19 stredných škôl v rámci PSK, vybavenie tried učebnými pomôckami v 48 základných školách, ako aj projekty zvyšovania energetickej efektívnosti budov v rámci kraja,“ dodal A. Benes.

V súčasnosti má Agentúra regionálneho rozvoja deväť členov. Okrem pôvodných zakladateľov – PSK a Prešovskej univerzity sú nimi mestá Prešov, Sabinov, Lipany, Vranov nad Topľou, Svidník, Levoča a Svit.


Doplňujúce informácie:

Sumár finančného objemu schválených projektov v jednotlivých plánovacích obdobiach od r 2004:
a/ operačné programy, grantové schémy a finančné podpory EÚ:
– skrátené obdobie 2004-2006 7,475 mil. eur
– plánovacie obdobie 2007-2013 36,305 mil. eur
– plánovacie obdobie 2014-2020 ( do 30.6.2018) 79,271 mil. eur

b/ cezhraničné a nadnárodné programy a iniciatívy :
– skrátené obdobie 2004 -2006 0,063 mil. eur
– plánovacie obdobie 2017-2013 28,249 mil. eur
– plánovacie obdobie 2014-2020 ( do 30.6.2018 ) 15,712 mil. eur

Finančný objem spracovaných projektových zámerov a projektov členov ARR PSK v aktuálnom plánovacom období 2014-2020:

Prešovský samosprávny kraj : 27,31 mil. eur
Mesto Prešov: 17,881 mil. eur
Mesto Vranov nad Topľou: 1,873 mil. eur
Mesto Svidník: 2,697 mil. eur
Mesto Sabinov:3,617 mil. eur
Mesto Lipany: 0,376 mil. eur
Mesto Levoča: 2,038 mil. eur
Mesto Svit: 3,713 mil. eur
Spolu: 59,5 mil. eur

Ostatné obce, mestá a neziskový sektor:
Počet projektov: 72 projektov
Finančný objem spolu: 19,771 mil. eur

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK