7. ročník vedeckej konferencie „Odkaz Adolfa Ivanoviča Dobrianskeho pre súčasnosť“

HUMENNÉ – Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci s Radou rusínskych regiónov Slovenska, Záujmovým odborom MS slovensko-rusínskej vzájomnosti Adolfa Ivanoviča Dobrianskeho, Rusínskym záujmovým združením a MO ROS v Humennom uskutočnili dňa 28.12.2022 v Koncertnej sále Vihorlatského múzea v Humennom 7. ročník vedeckej konferencie Odkaz Adolfa Ivanoviča Dobrianskeho 

pre súčasnosť, zameraný na problematiku posledného sčítania obyvateľstva a spolužitia Rusínov a Slovákov na území Slovenska.

Adolf Ivanovič Dobriansky (20.12.1817, Rudlov – 6.3.1901, Čertižné), patrí medzi najvýznamnejšie osobností rusínskeho i slovenského národného hnutia 19. storočia. Ako poslanec Uhorského snemu, priateľ a spolupracovník štúrovcov a intelektuálov českého, ruského, srbského národného hnutia, sa pričinil o založenie Matice slovenskej, Obščestva sv. Joana Krestiteľa i ďalších rusínskych a slovenských spolkov, podieľal sa na riešení vzťahov slovanských národov v Rakúsko-Uhorskej monarchii.

Podujatím organizátori pripomenuli 205. výročie jeho narodenia.

Lektormi konferencie boli : Prof. ThDr. Ján Šafin, PhD., ThLic. Mgr. Viliam Komora, PhD. a Mgr. Jaroslav Kerekanič. Tajomník MS pre problematiku národnostných menšín a zahraničné krajanské organizácie ThLic. Mgr. Viliam Komora, PhD. vo svojom príspevku rozobral úlohu A. I. Dobrianskeho pri vzniku Matice slovenskej, jeho vzťah ku štúrovcom, venoval sa slovensko-rusínskym vzťahom od vzniku MS až po súčasnosť a snahe MS pomôcť rusínskemu národu, ktorá sa pred 3 rokmi zavŕšila vytvorením Záujmového odboru MS slovensko-rusínskej vzájomnosti A. I. Dobrianskeho. Mgr. Jaroslav Kerekanič sa v svojom príspevku zaoberal štatistickými údajmi zameraným na rusínske obyvateľstvo. Porovnal výsledky sčítania rusínskeho obyvateľstva v rokoch 2001, 2011 a 2021 a to na celonárodnej úrovni, po krajoch, okresoch i obciach. Konštatoval 30 % úpadok počtu Rusínov na Slovensku. Následne prezentoval aj rozbor čerpania finančných zdrojov jednotlivých rusínskych organizácií z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín za posledné 4 roky. Prof. ThDr. Ján Šafin, PhD., vedúci Katedry cirkevných dejín a byzantológie Pravoslávnej bohosloveckej fakulty PU v Prešove v úvode svojej prezentácie konštatoval, že hoci sa často odvolávame na tvorbu A. I. Dobrianskeho, spravidla používame len sprostredkované zdroje, lebo Dobrianskeho diela napísané vo francúzštine, nemčine, ruštine či maďarčine doteraz neboli prevedené do slovenčiny, alebo rusínštiny. Následne sa zaoberal vzťahom A. I. Dobrianskeho k pravoslávnemu náboženstvu a rozobral jeho dielo „Kalendárna otázka na východe a na západe“ (1894), v ktorej Dobriansky porovnával Juliánsky a Gregoriánsky kalendár. V závere svojej prednášky prof. Šafin vyjadril predsavzatie, že niektoré diela Dobrianskeho preloží do slovenčiny.

7. ročník vedeckej konferencie Odkaz A. I. Dobrianskeho priniesol poslucháčom nové témy, nové postrehy, paralely medzi minulosťou i súčasnosťou, ale i podnety na zamyslenie a hľadanie východísk pre ďalšiu udržateľnosť rusínskej kultúry a i rusínskeho národa na území Slovenska. Podujatie bolo realizované s finančnou podporou mesta Humenné a Matice slovenskej.

PaedDr. Miroslav Kerekanič, DiS. art.
odborný pracovník Vihorlatského múzea