Svetový deň korytnačiek – zachránime na Slovensku korytnačku močiarnu?

ZEMPLÍN – Od roku 2000 si 23. máj pripomíname ako Svetový deň korytnačiek, ktorý sa venuje záchrane a ochrane korytnačiek. V našej oblasti, presnejšie v Medzibodroží, sa vyskytuje kriticky ohrozená korytnačka močiarna, ktorej ochrana je veľmi dôležitá.

Korytnačka močiarna (lat. Emys orbicularis) alebo tiež bahenná žije v sladkých a brakických vodách stojatých alebo mierne tečúcich. U nás je vyhlásená za kriticky ohrozený druh a jej ďalšie prežitie je pri neustálom ohrození rôznymi faktormi málo pravdepodobné.
Najväčšie ohrozenie predstavujú klimatické vplyvy, narušovanie prirodzených biotopov a ohrozenie cudzími druhmi. Výskyt korytnačky močiarnej je prevažne vo Východoslovenskej nížine, na južnom Slovensku, Záhorskej nížine a na južnej Morave.

Krátku video prezentáciu o korytnačke močiarnej nájdete TU

Pravdepodobne jediná pravidelne sa rozmnožujúca populácia bola doteraz v Štátnej prírodnej rezervácii Tajba pri Strede nad Bodrogom. Výskyt korytnačiek bahenných na východnom Slovensku je viazaný na ŠPR Tajba. V dôsledku znižujúcej sa populácie bola dňa 25. mája 1966 korytnačka močiarna vyhlásená za chránenú, čím sa zabezpečila jej právna ochrana na jedinej reprezentatívnej lokalite Východoslovenskej nížiny. Korytnačka bahenná sa živí najmä hmyzom, dážďovkami, červami, larvami a inými bezstavovcami. Zo stavovcov sa na jej jedálničku objavujú žaby, žubrienky, choré a poranené ryby. Časť jej stravy tvoria aj riasy a mäkké časti rastlín. (Brakická voda je zmes sladkej a morskej vody v oblasti prímorského ústia rieky.)

Národná prírodná rezervácia (NPR) sa nachádza v katastrálnom území obce Streda nad Bodrogom a bola vyhlásená v roku 1966. Ide o mŕtve rameno Bodrogu, ktoré predstavuje pozostatky močiarnych spoločenstiev územia Medzibodrožia.
NPR Tajba je jedno z mála útočísk korytnačky močiarnej na Slovensku. Hladina vody mŕtveho ramena je závislá práve od množstvá zrážok. Ak je zrážok málo, ustupujúca voda na Tajbe zanecháva bahnité podložie, ktoré vytvára ideálne podmienky pre obsadenie týchto miest čriedami diviaka lesného. Ich novo lokalizované ležoviská v západnej časti tejto rezervácie sa nachádzajú v blízkosti miest, ktoré korytnačky močiarne využívajú na zimovanie.

Korytnačka močiarna pre svoj život potrebuje stojaté alebo mierne tečúce vody s bahnitým dnom a bohatou vegetáciou. Hladina vody v NPR Tajba je závislá od množstva atmosférických zrážok. Posledné roky boli veľmi suché a to sa podpísalo aj na výške hladiny vody v Tajbe. Podobná situácia bola naposledy v roku 1994.

Stav korytnačiek močiarnych na Slovensku je zlý a má klesajúci trend. V súčasnosti sa hľadajú možnosti riešenia stabilného zavodňovania danej lokality. NPR Tajba je súčasťou Územia európskeho významu v štvrtom stupni ochrany.

Zdroje:
http://www.cerhov.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=1
http://www.sopsr.sk/web/?cl=20594