Staňte sa členom humenského mládežníckeho parlamentu

HUMENNÉ – Mestské zastupiteľstvo v súlade s §6a zákona 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schválilo štatút Mládežníckeho parlamentu mesta Humenné.

Staň sa členom Mládežníckeho parlamentu mesta Humenné. Podieľaj sa na aktivitách a podujatiach organizovaných mestom, podávaj vlastné návrhy, rieš problémy mladých ľudí a spolupracuj s nami s inými mládežníckymi parlamentmi na Slovensku.

Žiadosť o členstvo je potrebné zaslať spolu s prílohou do 8.septembra 2020 poštou na adresu:
Mestský úrad, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné alebo mailom na adresu: jana.bardzakova@humenne.sk

Tlačivo žiadosti:
Žiadosť o členstvo