Rekonštrukcia teplovodných potrubí bude znamenať aj výrub 55 stromov na sídlisku 3

HUMENNÉ – Hlavná investičná akcia mesta Humenné v roku 2024 sa dotýka modernizácie a rekonštrukcie rozvodov tepla. Druhá etapa je rekonštrukčne najväčšia, bude vymenených viac ako 11 kilometrov potrubia (Etapa 0 znamenala výmenu 1 kilometra a Etapa 1 obnovila 1,4 kilometra horúcovodu). 

Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi, ktorým je firma GreMi KLIMA, s.r.o., pobočka Brno, prebehlo 15. februára. Súčasťou stavby, okrem samotných trás rozvodov, sú aj pomocné plochy, na ktorých bude prebiehať dočasné uloženie vykopanej zeminy, ako aj uloženie nových potrubí a vymieňaných potrubí, ktoré sa budú likvidovať v na to oprávnených prevádzkach.

Ako informoval Marián Škuba z tlačového referátu MsÚ aktuálne prebiehajú pomocné práce, napr. vytýčenie trás, odstránenie porastov v ochrannom pásme rozvodov. Na základe žiadosti GreMi KLIMA (v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb.) vydalo mesto Humenné súhlas na výrub drevín.
Celkovo bude vyrúbaných 55 kusov stromov (prevažne borovica, smrek, breza, jedľa, lipa, javor). V závislosti od skutočnosti uložila samospráva žiadateľovi náhradnú výsadbu mladých stromov, ktoré budú mať výšku minimálne 200 cm.

Výsadba sa uskutoční na pozemkoch mesta Humenné do októbra 2024. Vysadených bude 110 kusov drevín: Hrab obyčajný Fastigiata (20 ks), Muchovník kanadský (10), Ľaliovník tulipánokvetý (5), Sofora japonská (5), Ambrovník styraxový (10), Lipa malolistá (10), Brest holandský (10), Buk lesný Purple Fountain (10), Dub šarlátový (10), Čerešňa pilkatá (10) a Javor horský (10).

Výrub drevín sa spravidla vykonáva v období 1.10. – 29.2., najneskôr do 30.3. Vzhľadom na verejný záujem – zásobovanie obyvateľov mesta teplom a teplou vodou – je uskutočnenie výrubu nevyhnutné aj mimo vyhláškou a odborným stanoviskom odporúčanom termíne.

Pri všetkých výruboch drevín v termíne od 1.3. do 30. 9. žiadateľ zabezpečí obhliadku drevín zamestnancom Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR. Až po jej vykonaní a písomnom súhlase zamestnanca ŠOP SR je možné uskutočniť výrub vo vegetačnom období. Dreviny určené na výrub sú v teréne vyznačené znakom červenej farby.
Od 11. marca sa zrealizovala dodávka šiestich kamiónov potrubí do medziskladu, ktorý sa počas celej stavby nachádza pod nadjazdom na Laboreckej ulici.
Rekonštrukčné práce budú postupne prebiehať od železničného mosta na Sídlisku III (Laborecká ulica) až po budovu Chemkostavu. K hlavnej trase sa rátajú aj odbočky k veľkým výmenníkovým staniciam. Ako prvé sa začnú rekonštrukcie rozvodov tepla Trasami 3, t.j. na Laboreckej ulici úsek od Balarény po budovu SSP a trasou 6, ktorá je odbočkou na Sídlisko II/A. Začína sa garážami pri Laboreckej 7 a končí na križovatke Hrnčiarska obchodné stredisko.

Pracovná činnosť bude prebiehať v období rokov 2024 a 2025, mimo vykurovacieho obdobia, aby nebola výrazne obmedzená vykurovacia dodávka. Prvé výkopové práce sú naplánované na 2. apríla 2024.

(red)