Drevené chrámy na Zemplíne

ZEMPLÍN – K veľmi zaujímavým a atraktívnym architektonickým pamiatkam Zemplína patria gréckokatolícke a pravoslávne drevené kostolíky, majstrovské diela prevažne anonymných ľudových tvorcov. Stoja na návršiach alebo pri potokoch a tvoria malebnú dominantu obcí.

Vznikli prevažne v 18. storočí a z tohto obdobia je aj ich interiér, v ktorom sú pozoruhodné dekoratívne nástenné a nástropné maľby oltáre, lavice, obrazy drevené liturgické náčinie a knihy. Sú chránené ako národné kultúrne pamiatky.

Jalová – drevený kostol postavený v roku 1831. Je obhádzaný hlinou a obielený, takže pôsobí dojmom murovanej stavby.

Hrabová Roztoka – pravoslávny kostol sv. Bazila Veľkého. Hlavný oltár a ikonostas sú súčasné so stavbou. Zaujímavý je tepaný strieborný kalich z 18. stor. Obec leží v okrese Snina.

Inovce – pravoslávny drevený zrubový kostol sv. Michala archanjela z roku 1836. Interiér je súčasný so stavbou. Pri kostole je drevená zvonica. Nachádza sa v okrese Sobrance pri ukrajinských hraniciach.

Kalná Roztoka – pravoslávny drevený kostol sv. Bazila z konca 18. stor., Rekonštruovaný v roku 1839. Vzácne je najmä vnútorné vybavenie kostola, ktoré tvorí s architektúrou stavby jednoliaty celok. Leží 35 km na severovýchod od Sniny.

Krásny Brod – pravoslávny drevený kostolík z konca 19. storočia. Leží 8 km na juh od Medzilaboriec.

Ruská Bystrá – pravoslávny drevený barokový kostol sv. Mikuláša z roku 1730. Je vhodne zakomponovaný do prírody s vysokou umeleckou i technickou hodnotou. V kostolíku je ikona Pieta z roku 1700. Leží v severovýchodnej časti okr. Sobrance.

Ruský Potok – drevený pravoslávny barokový kostol z roku 1740, v ňom sú bohoslužobné knihy z rokov 1626 -1654. Rekonštruovaný v roku 1970.Nachádza sa 34 km na severovýchod od Sniny.

Strihovce – drevený barokovo-klasicistický kostol z 18. storočia,  leží juhovýchodne od Sniny. Východisko do pohoria Vihorlat.

Šmigovec – drevený kostol z 19. stor. Obec v susedstve obce Strihovce.

Topoľa – drevený zrubový barokový gréckokatolícky kostol sv. Michala archanjela z roku 1780. Rekonštruovaný bol v rokoch 1928 – 29 a v roku 1970. Je postavený na návrší nad obcou. Tiež je tam pravoslávny drevený kostolík z druhej pol. 17. stor. ikonograficky zaujímavý obraz Snímanie z kríža, pochádzajúci z čias okolo roku 1700. Leží 29 km na severovýchod od Sniny.

Uličské Krivé – drevený barokový gréckokatolícky kostol sv. Michala archanjela z roku 1718. Začiatkom 20 stor bol zrenovovaný. Ikonostasy a obrazy od ľudových umelcov Leží 34 km na severovýchod od Sniny.

Nová Sedlica – v roku 1970 bol prenesený gréckokatolícky kostol sv. Michala archanjela z roku 1754 s barokovým interiérom a ikonostasom z polovice 18. storočia do parku pri kaštieli v Humennom. Je tu súčasťou skanzenu ľudovej architektúry a bývania. V Humennom bol rekonštruovaný po častiach v rokoch 1928 – 29.

Vyšný Hrabovec – drevený kostol, ktorý je zaujímavý tým, že má samostatnú zvonicu – vežu, otvorenú v prízemí a so šindľovou strechou. V architektúre stavby i vo výzdobe interiéru možno rozoznať renesančné prvky.
(red)