PSK chce pomôcť sninskému okresu s vodou i kanalizáciou. Riešenia hľadajú experti Svetovej banky

PREŠOV – Rozvoj okresu Snina a prioritne územia Národného parku Poloniny bol v uplynulých dňoch centrom záujmu expertov Svetovej banky. Odborníci na enviromentalistiku a cestovný ruch v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom hľadali riešenia viacerých problémov i investičné impulzy do turisticky hodnotného regiónu.  Hlavným cieľom programu zahraničných expertov je posúdenie možností zabezpečenia prístupu k pitnej vode obyvateľov dolín okresu, kde nie je vybudovaná verejná základná infraštruktúra, riešenie odpadových vôd a tiež dobudovanie cestnej siete.

Experti sa už stretli so zástupcami Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice, Správou ciest PSK a ďalšími odborníkmi. Tento týždeň už navštívili aj starostov obcí v okrese Snina, aby sa oboznámili s existujúcou dokumentáciou na vybudovanie environmentálnej infraštruktúry. O svojich predbežných zisteniach informovali aj predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského.

Predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský

 

„Paradoxom vzniknutej situácie je to, že obyvatelia zhruba 20-tich obcí v Sninskom okrese, ktoré súv  blízkosti najväčšej vodnej nádrže Starina zásobujúcej pitnou vodou dva kraje, dodnes nemajú vodu ani kanalizáciu. Obce sa pritom nachádzajú v atraktívnom prostredí Národného parku Poloniny, kde je obrovský potenciál pre rozvoj cestovného ruchu, ktorý chceme v tejto lokalite rozvíjať,“ uviedol po rokovaní so zahraničnýmiodborníkmi predseda PSK Milan Majerský.

Experti navrhujú krajskej samospráve dať vypracovať tzv. štúdiu uskutočniteľnosti, ktorá posúdi všetky možné riešenia zabezpečenia prístupu k pitnej vode a riešeniu odpadových vôd. Prešovský samosprávny kraj by mal na tento účel vyčleniť  finančné prostriedky zo svojho rozpočtu.

„Sninský región potrebuje našu pomoc. Budeme hľadať zdroje na možné financovanie štúdie uskutočniteľnosti tak, aby bolo možné čerpať európske finančné zdroje na vybudovanie potrebnej infraštruktúry ešte v tomto programovacom období,“ uviedol predseda PSK s tým, že štúdia by mala byť vypracovaná nezávislou firmou v prvýchmesiacoch budúceho roku.

Aktivity expertov Svetovej banky sú súčasťou  iniciatívy Catching-up Regions  pre tzv.  dobiehajúce regióny. Zmyslom  je podporiť zvýšenie výkonnosti v regióne, dostatočný rast a tvorbu pracovných miest. Cieľom je rovnako posilniť efektívne čerpanie zo štrukturálnych a investičných fondov priamo v PSK.

Oficiálne spustenie iniciatívy sauskutočnilo v januári tohto roku v Prešove, kedy sa začali práce na Akčnompláne pre rast a zamestnanosť PSK. Po je prijatí v máji t.r. začal medzinárodný tím, zložený z expertov Svetovej Banky aregionálnych expertov Prešovského kraja, implementovať dohodnuté aktivity vštyroch oblastiach. Okrem rozvoja cestovného ruchu sa v kraji hľadajúriešenia pre zlepšenie energetickej efektívnosti budov, vybudovanie geoportálukraja a efektívnejšie prepojenie vzdelávania a trhu práce.

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK