Výzva na podporu inovácií a rozvoja podnikania je vyhlásená

Malé, stredné a veľké podniky môžu získať finančnú podporu na svoj rozvoj z Nórskych grantov až do výšky 2 mil. eur.

Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a malých a stredných podnikov (MSP), vyhlásila dňa 17.6.2021 Výzvu na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inovácií a rozvoja podnikania (kód výzvy: BIN 01). Financovaná je z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Výzva je zameraná na podporu malých, stredných a veľkých podnikov v dvoch programových oblastiach, ktorými sú Zelené inovácie v priemysle a Verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní.

Finančné prostriedky budú poskytnuté na projekty, ktoré prispejú k vývoju, zavádzaniu a komercionalizácii inovačných technológií, procesov a produktov. Mali by napríklad podporiť rast zamestnanosti, znižovanie emisií CO2 a produkcie odpadov, využívanie nových materiálov, či inteligentných stavebných riešení. V oblasti verejnoprospešných technológií môže byť podporené zavádzanie produktov a služieb, ktoré pomáhajú starším osobám a hendikepovaným občanom, ako sú napríklad systémy na monitorovanie životných funkcií, technológie pre lekársku starostlivosť vhodné na domáce použitie, inteligentné textílie a iné.

Výška finančného príspevku na projekt sa pohybuje v rozmedzí od 200 000 eur do 2 000 000 eur. Pre výzvu sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 11 578 235 eur. Záujemci môžu podávať žiadosti o projekt do 17. septembra 2021, prostredníctvom elektronického systému egrant . Informácie týkajúce sa výzvy sú zverejnené na webovej stránke Výskumnej agentúry.

Výzva je vyhlásená v rámci programu Rozvoj obchodu inovácií a malých a stredných podnikov (MSP), ktorý je súčasťou Grantov EHP a Nórska 2014-2021 na Slovensku. Na program je vyčlenených 20 mil. €, z Grantov EHP a Nórska, spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu SR predstavuje 3,53 mil. €. Cieľom programu je zvýšiť tvorbu hodnôt a udržateľný rast v slovenskom podnikateľskom sektore. Financovaním projektov zameraných na zvýšenie konkurencieschopnosti a ziskovosti podnikov, predovšetkým malých a stredných, prispeje program k celkovému cieľu Grantov EHP a Nórska a to k zníženiu ekonomických a sociálnych rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov medzi prijímateľským štátom a prispievateľskými štátmi.
Granty EHP a Nórska predstavujú príspevok Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.


Zverejnený text je na tomto portáli neplatenou formou reklamy.